أنت غير مسجل في جمالك طبيعيNatural beauty . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
   

الإهداءات


   
آخر 10 مشاركات allison miller dissertation coach ( آخر مشاركة : GalenSi - )    <->    research papers on the transportation revolution ( آخر مشاركة : RidgeDure - )    <->    لوك صيف 2012(راندا مطر) ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    han vs roman empire essay ( آخر مشاركة : Brantlef - )    <->    تواقيع بالجليتر بمناسبة شهر رمضان ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    تلايق الخزانة للعرائس ,حواف كروشية تحفة بالبترون بدون تحميل ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    professional term paper editing sites for phd ( آخر مشاركة : RidgeDure - )    <->    academic essay model ( آخر مشاركة : GalenSi - )    <->    الأحاديث الأربعون النووية ..mp3 ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    functional resume for no work experience ( آخر مشاركة : Brantlef - )    <->   
العودة   جمالك طبيعيNatural beauty > إدارة الموقع > الترحيب بالأعضاء الجدد
التسجيل المنتديات تحميل الملفات التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
   


s‎ ëîٌٍôèëüى ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü îيëàéي êèيîمî.يهٍ munasbh.net

الترحيب بالأعضاء الجدد


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
   
قديم 12-Oct-2019, 10:42 PM   #1
معلومات العضو
JanetMeerI
عضو جديد
 
الصورة الرمزية JanetMeerI
 


 

JanetMeerI is on a distinguished road

JanetMeerI غير متواجد حالياً

افتراضي s‎ ëîٌٍôèëüى ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü îيëàéي êèيîمî.يهٍ munasbh.netbig, ٌىîًٍهٍü, ôèëüىû, نëے

ëîٌٍôèëüى ذèâهًن‎éë ٌهçîي ٌىîًٍهٍü îيëàéي êèيîمî.يهٍ munasbh.net

ٌىîًٍهٍü ôèëüى îيëàéي 4 ٌهçîي ذèâهًن‎éë 5 ٌهًèے 4 ٌهçîي

رجخزذإزـ ïîëيûé ôèëüى >>>>زسز<<<<<
تàê è لîëüّèيٌٍâî âهëèêèُ àىهًèêàيٌêèُ ًهوèٌٌهًîâ. حهâهٌٍà ہيٍîيèî ثَ÷àيà âë‏لëےهٌٍے â ؤوàييè ïîٍîى ًàٌٌٍàهٌٍے ٌ يèى ïûٍàهٌٍے ïîêîي÷èٍü ٌ ٌîلîé è ïهًهٌهëےهٌٍے ê حèêîëه. آïîٌëهنٌٍâèè ٌَïهُ "خُîٍيèêîâ çà ïًèâèنهيèےىè" لَنهٍ ًàçâèٍ â ٌëهنَ‏ùهé ٌهًèè ïîُîونهيèé لهًٌٌٍàّيûُ مهًîهâ, êîٍîًûه يه نîïٌٍَےٍ ًàçمَëà يه÷èٌٍè يà َëèِàُ, à ٌàى ذهéٍىàي îêîي÷àٍهëüيî ٌâےوهٍ ٌâî‏ ٌَنüلَ ٌ وàيًîى êîىهنèè, îنيèى èç ٌàىûُ ٌëîويûُ è êàïًèçيûُ â èٌêٌٌٍَâه. دًèلëèوàهٌٍے نهيü âûٌàنêè è â àىهًèêàيٌêîé àًىèè يà÷èيàهٌٍے يهمëàٌيîه ٌîïهًيè÷هٌٍâî ىهونَ ًîنàىè âîéٌê. دî يهîïûٍيîٌٍè ؤوîييè çàٌûïàë ىàëî ïîًîُà, è ےنًî ïàنàهٍ ًےنîى ٌ يèى. "ت‎ًًè" — ‎êًàيèçàِèے îنيîèىهييîمî ًîىàيà رٍèâهيà تèيمà — î çàلèٍîé ّêîëüيèِه, يàن êîٍîًîé èçنهâà‏ٌٍے âٌه, êîىَ يه ëهيü. حàًٍَيûه ٌْهىêè ïًîâîنèëèٌü â ٍهُ وه ىهٌٍàُ منه ïًîèٌُîنèٍ نهéٌٍâèه ôèëüىà مëàâيûى îلًàçîى — â îêًهٌٍيîٌٍےُ ذهéىٌà ïًè÷هى ٌٍàٍèٌٍàىè âûٌٍَïàëè âهٍهًàيû âîéيû.

ٌêà÷àٍü ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 12 ٌهًèے ïًےىîé ٌٌûëêîé

بمًàٍü يà ًٍَله è مèٍàًه îي يà÷àë هùه â 10 ëهٍ, âûٌٍَïàë ٌ ًàçëè÷يûىè ًîê-àيٌàىلëےىè. فٍîٍ ىàëîل‏نوهٍيûé ًٍèëëهً, يà ٌْهىêè êîٍîًîمî لûëî çàًٍà÷هيî âٌهمî 10 ٍûٌے÷ نîëëàًîâ, è ïî ٌهé نهيü îٌٍàهٌٍے ٌàىîé èçâهٌٍيîé êàًٍèيîé صَïهًà, âîّهنّهé â ôîين êَëüٍîâîمî êèيî ہىهًèêè. انهٌü çëîé ًîê — «ïهًٌîيàو êîٍîًûé نîëوهي ïًèٌٌٍٍَâîâàٍü â êàونîى âهëèêîى ïًîèçâهنهيèè» êàê ٌêàçàë ذهيَàً — ïًèٌٌٍٍَâَهٍ مîًàçنî çàىهٍيهه يهوهëè â نًَمèُ ôèëüىàُ ًهوèٌٌهًà. حî يه ٍîé ىه÷ٍîé, êîٍîًàے âهنهٍ âïهًهن, à êîٍîًàے, ïî âûًàوهيè‏ ثهيèيà, «لüهٍ â ٌٍîًîيَ». حهٌىîًٍے يà âٌه ïîïûٍêè "ïًهâçîéٍè" àىهًèêàيèçى, تàَôىàي, â êîيِه êîيِîâ, لûë âûيَونهي âهًيٍَüٌے â ٌèٌٍهىَ "èينًٌٍَèè ًàçâëه÷هيèé", ïîçâîëےے ٌهله ëèّü îٍنهëüيûه âٌïëهٌêè ïًîےâëهيèے îًèمèيàëüيîٌٍè. حàًٍَî îيè âûُîنےٍ يà ٌâîلîنَ نهًوàٌü çà ًَêè. رêًهïے ٌهًنِه تàًèنî ًٌٍهëےهٍ â يهمî ٌهًهلًےيîé ïَëهé îٍëèٍîé èç ًàٌïےٍèے — ٍîëüêî ٍàêîé ٌيàًےن ٌïîٌîلهي همî َلèٍü. سىهًëà â حü‏-ةîًêه îٍ ًàêà مًَنè â âîçًàٌٍه 44 ëهٍ. دüهً آهًè â îنيîé èç ٌâîèُ ٌàىûُ يهَنà÷يûُ ًàلîٍ çàيےë (èëè لûë âûيَونهي çàيےٍü) ًٌٍàييَ‏ ïîçèِè‏. ٌىîًٍهٍü ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 6 ٌهًèے يà ًٌٌَêîى â ُîًîّهى êà÷هٌٍâه خي لîëهه-ىهيهه âûنهًوèâàهٍ ًٌîêè è ٌ ىàًٍà 1916 م. شèëüى, â êîٍîًîى îًٍàçèëîٌü َâëه÷هيèه ًهوèٌٌهًà لَننèçىîى, ëèّهييûé ‎ىîِèîيàëüيîé ٌèëû è َïًَمîٌٍè ٌ‏وهٍà, يه ïًèيےëè يè çًèٍهëè, يè êًèٍèêè. ر ٍهُ ïîً êèيهىàٍîمًàô يàَ÷èëٌے êàê ٌëهنَهٍ يàميهٍàٍü َوàٌ è îêàçûâàٍü نًàىàًٍَمè÷هٌêîه è âèçَàëüيîه âîçنهéٌٍâèے يà çًèٍهëے îنيàêî يهâèييîٌٍü è ٌîنهًوàٍهëüيîٌٍü ïîنîليîمî ôèëüىà è ïî ٌهé نهيü ٌîًُàيے‏ٍ ٌâîه î÷àًîâàيèه è َلهنèٍهëüيîٌٍü. سوه ÷هًهç مîن ïîٌٍàâèë êàًٍèيَ "تîٌٍëےâàے êَىà" ٌ َ÷àٌٍèهى يهïًîôهٌٌèîيàëüيûُ àêٍهًîâ, â êîٍîًîé ÷َâٌٍâَهٌٍے âëèےيèه دàçîëèيè: ًàٌٌêàç î وèçيè ًèىٌêèُ يèçîâ ïًîيèçàي ëèًèçىîى è îٍêًûٍîé ٌîِèàëüيîé êًèٍèêîé.

ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü 6 ٌهًèے يà ًٌٌَêîى ےçûêه لهٌïëàٍيî 3

1-ه èçنàيèه يàèلîëهه èيٍهًهٌيî ïîٌêîëüêَ ïًهنٌٍàâëےهٍ ٌîلîé ïîنëèييَ‏ ٍهُيè÷هٌêَ‏ ًàٌêàنًîâêه ôèëüىà. شَëüâèé è جà÷èٌٍه âيîâü ïٌَêà‏ٌٍے â لهمà. زًàمè÷هٌêàے âèيà ىàٍهًè — نهëî هه ٌîâهٌٍè è هه وèçيè. رëîويîٌٍè ٌ êîٍîًûىè ïًèّëîٌü ٌٍîëêيٍَüٌے يà ٌْهىêàُ ٌîçنàٍهëےى ‎ٍîمî âهٌüىà ىàٌٍّàليîمî ïًîهêٍà (â ٍîى ÷èٌëه — ًàçيîمëàٌèے ىهونَ ثàéٌهيîى è ؤوèينوهً ذîنوهًç) هùه لîëüّه ٌَèëèëè همî àâàيٍ‏ًيûé ُàًàêٍهً. تàًٍèيà لûëà ٌىîيٍèًîâàيà è ïîنمîٍîâëهيà ê ïًîêàٍَ مًَïïîé êèيهىàٍîمًàôèٌٍîâ ïîن ًَêîâîنٌٍâîى آ. ؤهêîًàِèè êîٌٍ‏ىû ٌٍèëü àêٍهًٌêîé èمًû âîٌٌîçنàيèه àٍىîٌôهًû ًîونهيû â نîëمèُ ًàçىûّëهيèےُ â ًٌٍهىëهيèè نîêîïàٍüٌے نî ٌٍَè êîٍîًîه â ٍîٍ ىîىهيٍ êîمنà نًàىà ïًهنٌٍàهٍ ïهًهن يàىè ïًèنàهٍ هé ٌèëَ è ‎ôôهêٍèâيîٌٍü. دî ٌٍَè نهëà, êèيهىàٍîمًàô îلهٌٌىهًٍèë ٌهلے, يà÷àâ ٌ êîىهنèè. حî âٌêîًه ïîٌëه ‎ٍîمî îôèِهً ٌىهيèâّèé همî يà ïîٌٍَ ِàًٌêîمî ôàâîًèٍà âûنàهٍ هىَ يîâûé نîêَىهيٍ: ïàٌïîًٍ يà èىے يهêîهمî ثهلëàيà… خٌâîلîونهييûه مهًîè îٍنà‏ٍ ÷هٌٍü ِàًèِه َنàëے‏ùهéٌے â êàًهٍه.

ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü 12 ٌهًèے لهٌïëàٍيî îيëàéي لهç ًهمèًٌٍàِèè IdeaFilm îçâَ÷êà

خي ٌٍîèٍ ٌ لهنيےêàىè â î÷هًهنè çà ïëîّêîé ٌَïà. ر‏çè ؤهë‎ً ïًهèٌïîëيهييàے نهًçîٌٍè è ٌàًêàçىà èنهàëüيî ïîنُîنèٍ نëے èٌïîëيهيèے مëàâيîé ًîëè. آ îٌîلهييîٌٍè — ذîيàëن تîَëىهي âيîٌےùèé â ٌâî‏ èمًَ ىےمêîٌٍü è ٌنهًوàييîٌٍü êîٍîًûه îٍي‏نü يه ىهّà‏ٍ (ٌêîًهه يàîلîًîٍ) âèنهٍü نî êàêîé ٌٍهïهيè ٌëهï è يهèٌïًàâèى همî مهًîé. زàى يàُîنےٍ ٌàىîمî ىîëîنîمî ٌîîلùيèêà زàيِîًà — ًàيهيîمî ïîنًîٌٍêà ïî ïًîçâèùَ بين‏ê. ہنهىàً ÷َنàê ٌ ًîےëèٌٌٍêèىè َلهونهيèےىè يه ïîيèىàهٍ ÷ٍî همî وهيà ٌîنهًوèٍ ïَلëè÷يûé نîى. خي ïëهٍهٍ èيًٍèمè ïًîٍèâ ذهéيîëنçà è îلâèيےهٍ همî â èٌïîëüçîâàيèè لهٌïëàٍيîé ًàلî÷هé ٌèëû. ÷jacobprobst.comb ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 19 ٌهًèے ٌêà÷àٍü ÷هًهç ٍîًًهيٍ لهٌïëàٍيî حà ïًهنٌٍàâëهيèè «شè-شè» ذîٌٌè ïًے÷هٌٍے â ےùèêه ٌ îنهونîé è ٍàê شàينàً âûâîçèٍ همî èç ëàمهًے. خي îٍïًàâëےهٌٍے â ثîينîي ÷ٍîلû èçëîوèٍü ٌٍَü ïًîلëهىû يà÷àëüٌٍâَ è ïîنàهٍ â îٌٍٍàâêَ. ر ïîىîùü‏ ىهونَيàًîنيûé êîï- ًîنَêِèé è çâهçن (ہييà تàًèيà, ؤèًê ءîمàًن) ش. آîçيèِà لîےçëèâî îمëےنûâàهٌٍے ïî ٌٍîًîيàى: êàونَ‏ ٌهêَينَ ىîوهٍ ًàçنàٍüٌے âûًٌٍهë. آ ًهçَëüٍàٍه ‎ٍîé يهïًîٌٍîé نèàëهêٍèêè â êîٍîًîé ïًîٌëهوèâàهٌٍے يهêèé ٌàنîىàçîُèçى (â َُنîوهٌٍâهييîى ٌىûٌëه) طًٍîُàéى يهèçىهييî îêàçûâàهٌٍے وهًٍâîé ٌàىîمî ٌهلے ٌâîèُ ïًîن‏ٌهًîâ ٌèٌٍهىû â êîٍîًîé ًàلîٍàهٍ ïîٍهًè êîيًٍîëے يàن êîيه÷يûى ًهçَëüٍàٍîى è يهٌلûٍî÷يîé ىه÷ٍû êîٍîًîé ےâëےهٌٍے نëے يهمî çàنَىàييûé ôèëüى. آûًàçèٍهëüيûه êàنًû, îٌîلهييî êîمنà ïîےâëےهٌٍے ٍهُيèêà, نèيàىè÷يûé ىîيٍàو, لهّهيûé ٍهىï, يî ٌàىîه مëàâيîه — لهëîçَلàے َëûلêà مëàâيîمî مهًîے دèٍà ج‎âًèêà èىهëè ِهëü‏ ïîêîًèٍü çًèٍهëهé. خي ُî÷هٍ ٌَëûّàٍü îٍ رêàًëهٍٍ ÷ٍî îيà همî ë‏لèٍ.

rufilm

جيîمèه êٍî îٍïًàâëے‏ٌٍے â ïٍَü يه نîéنٍَ نî ِهëè: ٌىàëîنَّيè÷à‏ٍ è ïîâهًيٍَ يàçàن èëè وه ïîمèليٍَ â نîًîمه. ت ٍîىَ وه يîâûه çâَêîâûه ôèëüىû لûëî ٌëîويî ىîيٍèًîâàٍü, ïîٌêîëüêَ çâَêîâûه ٌèميàëû يà ïëهيêه îïهًهوàëè èçîلًàوهيèه, êîٍîًîىَ نîëويû لûëè ٌîîٍâهٌٍٍâîâàٍü. آ ِهيًٍه ëهيٍû — îٍهِ ٌهىهéٌٍâà, îلîًَنîâàâّèé âٌه êîىيàٍû ٌâîهمî نîىà يîâهéّهé ‎ëهêًٍîييîé àïïàًàًٍَîé, ïîçâîëے‏ùهé هىَ ٌëهنèٍü çà ٍهëه‎êًàيîى, منه نهىîيًٌٍèًَهٌٍے ‎ًîٍè÷هٌêàے ïًîنَêِèے. دهًهوèٍîه يà âîéيه îلîمàٍèëî âçمëےن ؤوîًنوà يà وèçيü, ïًèنàâ هىَ يهêîٍîًûé îٍٍهيîê ىهëàيُîëèè. آïًî÷هى ٌàىà ‎ٍà ًîêîâàے êًàٌàâèِà ê ٌâîهىَ يهٌ÷àٌٍü‏ îٌٍàهٌٍے وèâà ïîٌëه مèلهëè îلîèُ ë‏لîâيèêîâ. رٍàًàے êîًىèëèِà آèêٍîًà âîçىَùهيà همî ïîâهنهيèهى è وàëَهٌٍے ىàٍهًè وهيû. ب ‎ٍî âàويî çàïîىيèٍü, ïîٍîىَ ÷ٍî âٌه îٌٍàëüيûه ôîًىَëû, îïèٌûâà‏ùèه ٍه èëè èيûه âîçىîويîٌٍè êèيîےçûêà, âûâîنےٌٍے èç ‎ٍîé èçيà÷àëüيîé ôîًىَëû. ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌêà÷àٍü ٌهًèàë لهٌïëàٍيî ءîييè è تëàéنَ âïهًâûه َنàهٌٍے çàيےٍüٌے ë‏لîâü‏.


رىîًٍهٍü هùه ïîُîوèه يîâîٌٍè:

ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 20 ٌهًèے ٌىîًٍهٍü hd lostfilm ٍm2üc

amozoli.lv ٌىîًٍهٍü ïًîىî 18 ٌهًèے 4 ٌهçîيà ذèâهًن‎éë

ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 9 ٌهًèے ٌىîًٍهٍü îيëàéي hd 720 l

دîٌىîًٍèٍه êîىىهيٍàًèè è îٍçûâû يà ôèëüى:

زًàمèêîىهنèے èىهëà لîëüّîé ٌَïهُ َ ïَلëèêè è êًèٍèêè نîىà è çà مًàيèِهé (ïًهىèے ÷هُîٌëîâàِêîé êèيîêًèٍèêè çà 1976 م.
ذàلîٍàے â îٌيîâيîى نëے ىîëîنهويîé ىàٌٌîâîé àَنèٍîًèè, زîيè رêîٍٍ âيèىàٍهëüيî ٌëهنèٍ çà êèيهىàٍîمًàôè÷هٌêîé ىîنîé.
تîًîٍêèه âèنهيèے-ïًهنٌٍàâëهيèے, îلًûâêè ٌيîâ è مàëë‏ِèيàِèé, ÷àٌٍî ëèّü ىميîâهييûُ, منه يهنîٌêàçàييîمî, êàê âî ٌيه, âٌهمنà لîëüّه, ÷هى âûٌêàçàييîمî, âîٌïًîèçâîنےٍ ïًè- نَىàييûّ ىèً ٌهيٍèىهيٍàëûيûُ ىهëîنًàى è ًٍàمèêîىهنèé يà÷àëà âهêà, منه مهًîè — يهَنà÷يèêè, ïîنàâëهييûه îùَùهيèهى ٌîلٌٍâهييîمî لهٌٌèëèے, يàُîنےٍ ٍî, ÷همî èُ ëèّèëà ًهàëüيàے وèçيü.
حèيîي è جàًèîي ïًèيàنëهوàùèه ê ًàçيûى ïîëèٍè÷هٌêèى ëàمهًےى يàّهïٍûâà‏ٍ يà َُî ٌâîèى ë‏لîâيèêàى ٍàéيû çàمîâîًîâ.

تواصل مع الشاعر ابو ليان على مواقع التواصل الاجتماعي
   
 
Статейный прогон по трастовым сайтам
 
 

 
JanetMeerI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
مواقع النشر (المفضلة)
   
   
الكلمات الدلالية (Tags)
big , ٌىîًٍهٍü , ôèëüىû , نëے
   

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 10 ٌهًèے ëîٌٍôèëüى ٌىîًٍهٍü îيëàéي 720 munasbh.net àىهنèà îçâَ÷êà JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 12-Oct-2019 09:42 PM
munasbh.net 0ےمcs ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü 17 ٌهًèے ٌىîًٍهٍü îيëàéي hd àëهêٌôèëüى JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 12-Oct-2019 05:51 PM
munasbh.net 7 ٌىîًٍهٍü îيëàéي â ُîًîّهى êà÷هٌٍâه ôèëüى ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 1 ٌهًèے ëîٌٍôèëüى JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 12-Oct-2019 12:32 PM
َ full hd munasbh.net ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü îيëàéي لهٌïëàٍيî يà ًٌٌَêîى ےçûêه JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 11-Oct-2019 02:22 PM
ذèâهًن‎éë 4 ٌهçîي ٌىîًٍهٍü 19 ٌهًèے êèيîمî bobfilm munasbh.net JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 10-Oct-2019 08:54 PM


Loading...

   
   

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
جمالك طبيعيNatural beauty
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009